מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור

מבקרת פנים : מטי מויאל

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 073-2978888

דוא"ל: [email protected] 

 

אודות 

המועצה האזורית הינה גוף ציבורי אשר נדרש על פי חוק לקיומם ותפקודם התקין של מנגנוני הבקרה וביקורת פנימית.

תפקידו של מבקר המועצה לבדוק אם הפעולות של המועצה תקינות מבחינת השמירה על החוק , הניהול התקין, תוך שמירה על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות. לבדוק את ניהול הנכסים וההתחייבויות של המועצה, ובכלל זה את הנהלת החשבונות וכן את דרכי שמירת הרכוש והחזקת הכספים והשקעתם.

אחת לשנה על המבקר להגיש לראש המועצה , לועדת הביקורת ולכלל חברי המועצה דוח שנתי על ממצאי הביקורת.

בנוסף על תפקידו זה משמש מבקר המועצה גם בתפקיד - ממונה על תלונות הציבור. 

בתוקף תפקידו זה משמש הנציב כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על עוולה שנגרמה לו כתוצאה מפעילות  שיש בה משום פגיעה במתלונן ו/או פעילות הנוגדת את החוק של המועצה ומוסדותיה. 

דוח מבקר המועצה לשנת 2013

דוח מבקר המועצה לשנת 2014

דוח מבקר המועצה לשנת 2015

דוח מבקר המועצה לשנת 2016

דוח מבקר המועצה לשנת 2017

דוח תלונות הציבור לשנת 2018

דוח מבקרת המועצה לשנת 2018

דוח מבקרת המועצה לשנת 2019

דוח תלונות הציבור לשנת 2020

דוח מבקרת המועצה לשנת 2020