ועדות המועצה

הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות המקומית: הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים בסוגיות השונות בהם עוסקת המועצה 

במועצה אזורית גדרות פועלות מספר ועדות:

יכולתה של המועצה לעבוד באמצעות ועדות היא מגורמי הצלחתה, אף שבדרך כלל המועצה היא הגוף היחיד המוסמך לאשר החלטות. פקודת העיריות וצווי המועצות קובעים במפורש שכל ועדה רשאית להסדיר בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, תוך תשומת לב להחלטות המועצה ולהוראות החוק. (מידע נוסף: אתר משרד הפנים - האגף למינהל מוניציפאלי - המדריך לנבחר ברשות המקומית).