תכנית אסטרטגית לחינוך נוער וקהילה בגדרות יוצאת לדרך !

 

אנו שמחים לבשר כי המועצה האזורית גדרות החליטה להוביל תהליך של תכנון  אסטרטגי משמעותי לחינוך, לנוער והקהילה, בשיתוף ועדת החינוך, גורמים בקהילה, צוותי חינוך, הורים, תלמידים ובני נוער מתוך מטרה להתאים את המענה המיטבי לתושבים בגילאים השונים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

תוכנית אסטרטגית זו תגובש באמצעות בדיקת מכלול הצרכים העולים מהשטח תוך הקשבה למגוון הדעות הקיימות בקרב התושבים ועובדי החינוך ממשה"ח והמועצה.

לצורך כך, נבחרה חברת edu-now"    חינוך פורץ גבולות" חברה בראשות הרב שי פירון ומיכל נגרי – הירש, חברה בעלת ניסיון עשיר בהובלת תהליכים דומים ברשויות ומועצות אזוריות אשר תוביל עבורנו את התהליך, תוך קיום דיאלוג משתף עם כלל הגופים המובילים בקהילת גדרות.

יעדי התכנית האסטרטגית:

גיבוש מדיניות בתחומי חינוך נוער וקהילה על בסיס חזון המועצה, וצרכי הקהילה במועצה, כמסגרת מארגנת לחשיבה על אופי מערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי במרחב המועצה וכיווני פיתוחן והתחדשותן.

מיפוי מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית תוך חיזוי ההתפתחות הדמוגרפית  בעשור הקרוב כל והשלכותיה על התפתחות מעני החינוך הנוער והקהילה במרחב המועצה בכל אחת משנות התחזית, בשנים תשפ"ב – תשצ"ב.

גיבוש קווי מתאר חינוכיים-ערכיים-חברתיים וארגוניים להתחדשות מערכות החינוך הנוער והקהילה בזיקה להתפתחות הדמוגרפית ולצורכי הקהילות, בדגש על:

איכות וחדשנות בתהליכי הוראה – למידה - הערכה  בחינת אפשרויות לכינון סביבות למידה חלופיות; החינוך הערכי והחברתי, זיקתו לקהילות תוך הידוק החיבורים בין חינוך פורמלי לבלתי-פורמלי.

האתוס החינוכי המועצתי, ייחודיות מוסדות החינוך, שיתופי פעולה בין מוסדות והראייה המועצתית-מערכתית המתבקשת להובלה מקצועית ויעילה של מערכת החינוך .

גיבוש תכנית בנושא נוער וקהילה תוך מתן דגש על החיבור בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ומתן מענה מיטבי לנוער גדרות.


דרכי הפעולה : 

  איסוף וניתוח שיטתי של מידע ונתונים (דמוגרפיים, פיסיים, פדגוגיים, חברתיים-קהילתיים ועוד), כבסיס לתחזיות דמוגרפיות ולמתווה עתידי למערכות החינוך הנוער והקהילה.

ראיונות עומק אישיים עם בעלי תפקידים מרכזיים (ראש המועצה, מנהלת מחלקת החינוך, מפקחי משרד החינוך, מנהלי מוסדות חינוך ובעלי תפקידים נוספים), להבנת נקודות המבט השונות באשר למצב הקיים, לחזון ולכיווני הפעולה הרצויים של לעתיד לבוא (טווח קצר, ביניים וארוך) ולתנאים הנדרשים ליישומם.

ראיונות אישיים עם שותפי תפקיד חיוניים בתחומי החינוך, נוער וקהילה (חינוך בלתי פורמלי, תרבות, רווחה וכיו"ב) לאיסוף מידע וליצירת שיתופי פעולה נחוצים בשלבי התכנון והיישום.

ביקורי עומק במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי הפועלים בתחום שיפוט המועצה.

סקר ושיח עם קבוצות מיקוד במדגם מייצג של אוכלוסיית המועצה, לבחינת עמדות הציבור בנושאים מהותיים הקשורים בדמות מערכות החינוך הנוער והקהילה לעתיד לבוא.

מפגשי סדנא לגיבוש עמדה מקצועית ראשונית בתחומי מדיניות מרכזיים, שלגביהם מתבקשת הכרעה מועצתית-   הנהלת המועצה, ועדת החינוך, מחלקת החינוך, מנהלים וצוותי ניהול במוסדות החינוך ושותפי תפקיד.

לתהליך שלושה שלבים:

השלב הראשון
יכלול מפגשים עם קבוצות שונות במועצה, במסגרת זו יערכו מפגשים עם חברי הנהלת המועצה, חברי ועדת חינוך, עם הנהגות הורים, מנהלי מוסדות החינוך  צוותי חינוך, עובדי מועצה, עובדי מתנ"ס, תלמידים ונוער על מנת לערוך מיפוי של תמונת המצב הקיימת, תוך דיוק החזון החינוכי של המועצה ואיתור הקולות השונים הנוגעים לאתגרי החינוך של המועצה.


השלב השני :
גיבוש טיוטת חזון ותוכנית אסטרטגית, תוך התמקדות בתחומים שעלו במפגשים השונים, והצגת התוכנית למובילי החינוך נוער וקהילה, עדכונה, גיבושה ואישורה הסופי.

השלב השלישי:
יישום והטמעת התוכנית באמצעות :

 

פרטים נוספים לגבי התחלת התהליך ושיתוף הציבור יפורסמו בהמשך.

 

 

יוסי קנדלשיין
ראש המועצה האזורית גדרות