במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

צו המיסים

מהו צו המיסים ?

צו המסים הנו הצו אשר מפרט את התנאים לתשלום ארנונה ובו נמצאים תעריפי הארנונה לכל סוג נכס/מהות שימוש.

צו המיסים מובא לאישור מליאת המועצה לפני תחילת שנת הכספים אליה הוא מתייחס.

תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מתעדכנים מדי שנה בשיעור של 80% מהתייקרות מדד משולב, הלוקח בחשבון 50% מהתייקרות מדד המחירים לצרכן ו - 50% מהתייקרות השכר הציבורי, למעט מקרים שבהם הרשות מבקשת ממשרד הפנים והאוצר העלאה חריגה או הפחתה.